Ta kontroll över era skyddsvärden, annars gör någon annan det!

Nu medlem i 


Säkerhetsskyddsbyrån AB är grundad i syfte att skapa bättre förutsättningar för såväl privata företag som myndigheter inom stat, landsting och kommun att uppfylla gällande säkerhetsskyddskrav. Säkerhetsskyddsbyrån AB har mycket stor erfarenhet av säkerhets- och säkerhetsskyddsanalyser, säkerhetsplanering, hot- och riskbedömningar, säkerhetsprövningar, skyddssamtal, intervjuer, säkerhetsskyddad upphandling med säkerhetsskyddsavtal samt Duty of Care. Vi har därför en mycket bred erfarenhet av säkerhetsskyddsfrågor ur många aspekter och kan utifrån verksamhetens skyddsvärden, inrikta, styra, leda, koordinera, följt upp, utvärdera och utveckla ert säkerhetsskydd. Detta oavsett om Ni har en liten eller mycket omfattande och komplex verksamhet.

Säkerhetsskyddsbyrån AB är grundad av Stephan Norrmén och baserad på över 35 års militär erfarenhet som officer varav mer än 18 år som auktoriserad säkerhets- och säkerhetsskyddschef på mycket kvalificerade säkerhetsbefattningar, den senaste inom ledningen för Försvarmaktens mest komplexa verksamheter. Säkerhetsskyddsbyrån AB har därmed stor erfarenhet av samarbeten och samverkan med allt från privata företag, Polismyndigheten, Säkerhetspolisen till andra myndigheter. 

Vår ledstjärna och styrka är att alltid hitta väl avvägda lösningar som såväl bidrar till verksamheten i allmänhet som till att risker minimeras och verksamhetens genomförande säkerställs. Vårt förhållningssätt präglas av en tydlig kan- och vill- attityd till ett professionellt säkerhets- och säkerhetsskyddsarbete.

Vår bedömning är att vi har mycket goda förutsättningar till att leverera det ni efterfrågar. Vi är medvetna om att det alltid kommer att finnas nya utmaningar vilket vi upplever som mycket stimulerande och därför starkt motiverar oss att allltid vara uppdaterade.

"Quantum Satis Securitas"

För information, stöd och rådgivning, kontakta oss:
 
info@sakerhetsskyddsbyran.se eller 070-242 5600

Länkar

Kompetensområden

Inlägg och nyheter

2018

Personuppgifter av säkerhetsklassad personal omfattas av sekretess. Inte alltid en dom går det skyddsvärdas väg.

https://certezza.net/personuppgifter-av-sakerhetsklassad-personal-omfattas-av-forsvarssekretess/

Läs hela inlägget »

Duty of Care!
Epidemier, terrorhandlingar, naturkatastrofer, olyckor med mera!

Svenska universitet och högskolor, hur hanterar ni era studenters, forskares och andra anställdas safety and security när dom är på resande fot i studier och arbete?

Svenska myndigheter och företag, hur hanterar ni era anställdas safety and security när dom är på resande fot i sitt arbete?

Svenska Säkerhetsskyddsbyrån AB hjälper er med analys, utbildning, upphandling och implementering.

https://www.youtube.com/watch?v=XNBCKG_ke3E&feature=youtu.be

Läs hela inlägget »

Lagen är nu gällande. Behöver ni stöd med säkerhetsanalysen för att se om er upphandling är genomförbar eller inte med anledning av eventuella risker för Sveriges säkerhet, kontakta oss på Svenska Säkerhetsskyddsbyrån AB.

http://totalforsvar.org/totalforsvar/sakerhetspolisen-och-forsvarsmakten-far-ratt-att-stoppa-upphandlingar/

Läs hela inlägget »

Säkerställ att ni gjort alla förberedelser korrekt innan ni söker samråd. Se till att påbörja detta i god tid då det är ett grannlaga arbete som skall genomföras och förankras. www.sakerhetsskyddsbyran.se kan stödja er med detta arbete.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/sakerhetspolisen-och-forsvarsmakten-far-ratt-att-stoppa-upphandlingar/

Läs hela inlägget »

Lyssnade just precis på P4 Radio Sthlm och ett reportage som berörde den rapport som remitterats avseende Stockholm Stads vattenförsörjningsplan. Den har kommunicerats som öppen till sina remissinstanser men har, efter vissa remissinstansers påpekande, konstaterats vara skyddsvärd och säkerhetsklassats i efterhand. 

MEN, skadan är ju redan skedd! I Stockholm finns 2 miljoner människor, riksdag och regering, departement, polisledning och massor av andra samhällsviktiga funktioner och organ. Hur kan man missa det? Hänvisning sker till att de olika delarna i sig inte var skyddsvärda i sig men sammanställningen blev det, därav hemligstämpling i efterhand.

Konstaterar tyvärr att såväl förmågan till analys och säkerhetsplanering samt kunskaper om betydelsen av aggregerad information saknas på alltför många ställen i samhället. Behovet av utbildning är stort och insatser erfordras.

På Säkerhetsskyddsbyrån AB finns såväl kunskap som förmåga till utbildning, analys och planering.

Läs hela inlägget »

Ett ökat informationsutbyte och ökad samverkan är nödvändigt. Vilka som ska ta del av vad och vilka som behöver samverka med varandra behöver vara ett föremål föremål för löpande analys och utvärdering.

En sak är dock kristallklar, om det skall vara möjligt att dela information av det slag det i många fall kommer att vara frågan om måste mottagaren vara införstådd med vad det innebär att på olika sätt hantera och förvara den typen av information.

Kontakta Säkerhetsskyddsbyrån AB för mer information, rådgivning och utbildning.

https://www.foi.se/press--nyheter/nyheter/nyhetsarkiv/2018-03-29-icke-militara-angrepp-staller-sverige-infor-nygamla-utmaningar.html

Läs hela inlägget »

Välkommen till Säkerhetsskyddsbyrån AB. Företaget är grundat mot bakgrund av de erfarenheter som inhämtats genom åren som auktoriserad säkerhetschef på kvalificerade befattningar i Försvarsmakten, som säkerhetsskyddschef på annan myndighet samt som säkerhetsansvarig på Department of Safety and Security vid FN:s högkvarter i New York, (UNNY DSS).

Säkerhetsskyddsbyrån AB:s erfarenhet visar att det på många håll finns stora luckor vad avser kapacitet och förmåga att fylla inom ramen för säkerhet och säkerhetsskydd. Liknande brister återfinns även exempelvis inom Duty of Care.

Med de kunskaper och erfarenheter som finns inom Säkerhetsskyddsbyrån och dess nätverk är vi övertygade om att vårt stöd skulle vara en tillgång för vilket företag eller myndighet som helst som tar sitt arbetsgivar- och säkerhetsskyddsansvar på allvar.


Välkommen att höra av er för mer information.
Tillsammans bidrar vi till att förbättra Sveriges säkerhetsskydd.

Läs hela inlägget »